การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top