การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทย พ.ศ. … กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / ชูพินิจ เกษมณี, ศักดิ์ดา แสนมี่, ทีมงานศึกษาจากสำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top