ปัจจัยที่ส่่งผลต่อความสำเร็จการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / นักศึกษากลุ่มที่ 8 – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top