การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) / สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top