ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2565 / คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top