การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา / ชมพูนุท ตั้งถาวร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top