ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย / ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, ณัฐกร วิทิตานนท์ และทินกฤต นุตวงษ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top