การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ / โดย ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top