การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย / โดย อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง, ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top