วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 / เรียบเรียง แพรวชมพู ชุณหอุไร, จิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top