การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพนคร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ทวิดา กมลเวชช, เอกวีร์ มีสุข, จิตรานุช เกียรติอดิศร, ณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา และวสันต์ เหลืองประภัสร์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top