สตรีสยามกับการประกอบอาชีพยุคใหม่ในช่วงเปลี่ยนแปลงผ่านสมัยรัชกาลที่ 7 : ศึกษากรณีอาชีพนักเขียนสตรี = The Study on the Siamese Women earning their livings in the transitional period across the Reign of King Prajadhipok : The case study on the women writers / โดย ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top