รางวัลพระปกเกล้า 65 : เกียรติภูมิท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม / โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top