โมเดลการทำงานแบบใหม่ที่หัวใจคือ “คน” = Humanocracy / แกรี่ ฮัมเมล และมิเคเล ซานีนี่ เขียน ; สุวิชชา จันทร แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top