การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย / คณะผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์, จิตรเลขา หวลกสิน, Segundo Loaquin E. Roero, Mary Grance P. Santos, สุพรรณี เติมมี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top