การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน หลังวิกฤตโควิด 19 : กรณีศึกษา การใช้หลักสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น / โดย นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, อินทุอร แสงอรัญ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top