นวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ / โดย นิตยา โพธิ์นอก และอินทุอร แสงอรัญ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top