นวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังกวิกฤต COVID-19 กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย เลิศพร อุดมพงษ์, รัชวดี แสงมหะหมัด – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top