เรื่องเด่นอยากเล่า 6 : ถอดบทเรียนจากการนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit / วลัยพร ล้ออัศจรรย์ และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top