ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รัฐธรรมนูญศึกษา : กลไกของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ สรุปการบรรยายและสัมมนาสาธารณะในประเด็นรัฐธรรมนูญศึกษา / โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ, ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top