การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และธนิสรา เรืองเดช – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top