เอาต์ซอร์ส กลยุทธ์ผ่าโลกธุรกิจ = The outsourcing revolution : [why it makes sense and how to do it right] / Michael F. Corbett ; สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์ แปลและเรียบเรียง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top