โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ที่ปรึกษาโครงการ; นิตยา โพธิ์นอก, จิตรเลขา หวลกสิน, นักวิจัย; ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ ผู้ช่วยนักวิจัย; คณะผู้วิจัยในจังหวัดจันทบุรี ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, ที่ปรึกษา, ชลกานดาร์ นาคทิม, พิมพ์ชนก พิชัยกาล, นักวิจัย, จริยา ประพรต, ผู้ประสานงาน และนักวิจัย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top