การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติของสถาบันการเมือง (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา) / ตระกูล มีชัย และชมพูนุท ตั้งถาวร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top