การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ชาติชาย มุกสง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top