โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 / นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top