การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2518-2565) / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย, ธนิสา เรืองเดช, บจก. พันช์อัพ เวิล์ด จำกัด – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top