ทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด = Essentialism (ฉบับปรับปรุง) / Greg McKeown ผู้เขียน ; อัญชลี ชัยชนะวิจิตร ผู้แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top