การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย / ถวิลวดี บุุรีกุล, Segundo Loaquin E. Romero, เลิศพร อุดมพงษ์, Mary Grace P. Santos, จิตรเลขา หวลกสิน และสุพรรณิการ์ เติมมี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top