การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน : กรณีบ้านทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และบ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัย / ชลัท ประเทืองรัตนา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top