การสร้างชุมชนสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านหน้าทับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนตำบบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิลาสินี โสภาพล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top