การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา = Community Capacity Enhancement for the Right for Sustainable Water Management : Communities Around Songkla Lake Basin, Thailand / โดย นิตยา โพธิ์นอก และรัชวดี แสงมหะหมัด – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top