ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด / เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top