การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี : ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ / ปีดิเทพ อยู่ยืนยัง, วรรณภา ลีระศิริ, วรพงศ์ ตระการศิรินนท์, อรพิน สร้อยญาณะ และทินกฤต นุตวงษ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top