รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง เทศบาลปอภารและเทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Integrity building in local administrative organization : communities in Khwaothung Sub-district Administrative Organization, Pophan Sub-district Municipality, and Phonsung Sub-district Municipality in Roi-Et Province / คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล…[และคนอื่นๆ] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top