การประเมินความเสียหาย ผลกระทบ และการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง / คณะผู้วิจัย กฤษฎา บุญชัย, จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ และปิโยรส ปานยงค์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top