การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานวิจัย โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563 / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์, เอกรัฐ สุขประเสริฐ และนวพร มนตรี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top