รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 = Decentralization Report 2021 / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล, สิริณัฏฐ์ เพชรศรีชาติ, มนฤดี ทองกำพร้า, วิลาวัณย์ หงษ์นคร และสุจินดา ไผ่สมบูรณ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top