การศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมืองผ่านแนวคิดเรื่องการตลาดการเมือง (Political marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top