บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / ภูมิ มูลศิลป์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top