การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top