ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ในการสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) / กกชัย ฉายรัศมีกุล…[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top