บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยชุมชน / ปริญญ์ ขวัญเรียง, กฤษณา ไวสำรวจ และรังสรรค์ สุคำภา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top