ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด : กรณีศึกษา และการนำมาใช้ในประเทศไทย / ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และวีระ หวังสัจจะโชค – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top