รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 = Citizen Empowerment in Roi-Ed Province / โดย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ และชูศักดิ์ ปัญญามูล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top