การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน : คู่มือฉบับพกพา = Parallel Voting Tabulation : A Very Short Handbook / ขวัญข้าว คงเดชา และศิปภน อรรคศรี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top