พระปกเกล้าเมื่อคราวเสด็จฯ อาคเนย์ / พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top