ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 / สาธิตา วิมลคุณารักษ์ และวรรณวิภา เมืองถ้ำ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top