กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียเปรียบเทียบสามจังหวัดชายแดนใต้ / อภิญญา ดิสสะมาน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top