การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร / โดย ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top